สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.1 172 0 0 172
ม.2 145 0 0 145
ม.3 163 0 0 163
ม.4 59 0 0 59
ม.5 124 0 0 124
ม.6 117 0 0 117
รวม 780 0 0 780

วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับระดับชั้นและห้องดังนี้
-


สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
47 0 0 47