สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนปกติ มาเรียนสาย ไม่เข้าโรงเรียน
(ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด)
ม.1 173 98 0 75
ม.2 141 60 2 79
ม.3 162 101 9 52
ม.4 59 37 1 21
ม.5 121 78 1 42
ม.6 117 84 1 32
รวม 773 458 14 301

วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับระดับชั้นและห้องดังนี้
-


สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด มาปกติ มาสาย ขาด ลา ยังไม่มา
47 0 0 47